Kiểm soát tài sản, thu nhập

06/04/2021  / 592 lượt xem

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 252/TTCP-C.IV gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có Thanh tra bộ, thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo đó, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thanh tra Chính phủ yêu cầu:

- Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP;

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác theo quy định để yêu cầu thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; người có nghĩa vụ kê khai nộp 02 bản kê khai theo quy định;

- Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021;

- Việc kê khai hằng năm, kê khai bổ sung năm 2021 hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lí, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao 01 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.