Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

28/12/2021  / 456 lượt xem

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021” được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 01/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 319/BC-BVHTTDL báo cáo kết quả thực hiện Đề án.

Triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, Bộ VHTTDL đã sao gửi Đề án đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và yêu cầu quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung của Đề án, đồng thời ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 và Kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm. Tại các kế hoạch đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Giao Thanh tra Bộ chủ trì tham mưu tổ chức, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án tại Bộ. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ thường xuyên có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án và báo cáo kết quả thực hiện.

Bộ VHTTDL đã chú trọng việc kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ. Hiện nay, Bộ có 129 công chức, viên chức được Bộ Tư pháp công nhận là báo cáo viên pháp luật Trung ương. Bộ thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên pháp luật. Hằng năm, Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn kĩ năng công tác pháp chế và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật vào quý III, quý IV. Trong giai đoạn 2019-2021, Bộ đã tổ chức 3 hội nghị với số đại biểu tham dự trên 400 người.

Công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và website của các đơn vị trực thuộc. Các hoạt động phổ biến trên Cổng Thông tin điện tử và các website gồm: cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; viết bài, thông tin về văn bản quy phạm pháp luật mới; mở các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật. Cụ thể như: Chuyên mục “phổ biến pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (đăng tải 28 văn bản); Chuyên mục “pháp luật” trên Báo điện tử Tổ Quốc (258 bài), Báo Văn hóa (47 bài) và các thông tin pháp luật trên website của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ như Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Trang thông tin của Thanh tra Bộ...

Các cơ quan, đơn vị khối nghệ thuật của Bộ đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN sáng tạo như: sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền tại các nhà hát (các vở kịch Đêm trắng, Thiên Mệnh của Nhà hát Kịch Việt Nam); tổ chức các cuộc triển lãm có chủ đề PCTN hoặc thông qua các bài giới thiệu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng chuyên mục “Những tấm gương bình dị mà cao quý” nhằm tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, nâng cao nhận thức về tính liêm chính, trách nhiệm, minh bạch trong việc thực hiện nhiệm vụ. Giao Thanh tra Bộ biên soạn, phát hành 2 cuốn tài liệu về các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; Vụ Pháp chế phát hành 2 cuốn tài liệu. Ngoài ra, nhiều tài liệu, bài viết, tranh ảnh.. tuyên truyền cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các trang báo điện tử của Bộ, các website của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều xây dựng tủ sách pháp luật, trong đó có các đầu sách pháp luật về PCTN. Ngoài ra, một số đơn vị còn xây dựng tủ sách pháp luật về PCTN trên trang thông tin điện tử để công chức, viên chức, người lao động dễ dàng tra cứu. Thư viện Quốc gia thuộc Bộ VHTTDL có nhiều đầu sách pháp luật về PCTN, những tư liệu, tài liệu về đạo đức liêm chính. Hiện nay, Thư viện cũng đang tăng cường công tác số hóa để phục vụ người dân trên toàn quốc trong việc tra cứu thư viện điện tử. Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, hằng năm, Thư viện đều tổ chức trưng bày, giới thiệu các cuốn sách pháp luật qua các thời kỳ, trong đó có các quy định pháp luật về PCTN.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp giao ban, họp chi bộ (Văn phòng Bộ, Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh,…); sao y các văn bản gửi đến các phòng, ban để nghiên cứu thực hiện (Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Trường quay Cổ Loa…) đăng tải trên các trang tin nội bộ của đơn vị (Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh…). Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được lồng ghép vào các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, tọa đảm, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; đặc biệt là thông qua việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với các đơn vị thuộc khối trường của Bộ VHTTDL đã đạt tỷ lệ 100% đơn vị đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ thông qua các hình thức như: Lồng ghép nội dung PCTN vào các mô-đun, môn học Giáo dục an ninh quốc phòng; Chính trị; Pháp luật; Tâm lý và kỹ năng giao tiếp du lịch..., phù hợp với từng chuyên ngành đào tạo; thư viện các trường luôn cập nhật những tài liệu, nội dung, quy định liên quan đến công tác PCTN để học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên truy cập, tra cứu...; thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên mới; các hoạt động ngoại khóa; các buổi nói chuyên chuyên đề về pháp luật cho học sinh, sinh viên; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên…

Mặt khác, Bộ đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN thông qua các hoạt động chuyên môn như hoạt động thanh tra, kiểm tra, Chương trình Hỗ trợ pháp lí, chuyên trang giải đáp pháp luật, tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về PCTN do Thanh tra Chính phủ tổ chức…

Trong năm 2019, Bộ VHTTDL tổ chức 1 hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho toàn thể cán bộ lãnh đạo là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (170 người tham dự). Đồng thời, sau Hội nghị quán triệt, Bộ đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có nội dung liên quan đến hoạt động của Ngành và các quy định của Luật PCTN đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Từ năm 2019 đến 2021, Bộ tổ chức 12 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, trọng tâm là các văn bản mới được ban hành hoặc các hiệp ước quốc tế (như các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong Hiệp định CPTPP) cho đối tượng là các cán bộ, công chức các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (khoảng trên 2000 người tham dự).

Tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó có lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về PCTN.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ VHTTDL chưa triển khai được các cuộc liên hoan hoặc thi phim, thi nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp, các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên toàn quốc. Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị Nghệ thuật Trung ương đề nghị các đơn vị, tổ chức chú ý lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính khi tổ chức thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, tham gia cuộc thi, liên hoan, các loại hình nghệ thuật biểu diễn hoặc sáng tác văn học, kịch bản sân khấu.

Thông qua công tác quản lý, Cục Điện ảnh đã tuyên truyền đến các nhà biên kịch, đạo diện về công tác PCTN. Thời gian qua, Cục cũng đã nhận được yêu cầu thẩm định một số kịch bản phim truyện điện ảnh có nội dung, chủ đề về PCTN, qua thẩm định có 1 kịch bản đạt yêu cầu, dự kiến đưa vào kế hoạch sản xuất cuối năm 2021 (kịch bản phim truyện Phơi sáng).

Ngoài ra, các đơn vị như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Viện phim, Trường quay Cổ Loa, trong các tuần phim phục vụ các hoạt động kỷ niệm cũng đã công chiếu nhiều bộ phim truyện, phim tài liệu có nội dung tuyên truyền về đạo đức liêm chính, những tấm gương điển hình vì nhân dân, vì Tổ quốc…

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. Một số địa phương đã tổ chức các hoạt động trên như Cần Thơ, Hải phòng, Khánh Hòa

Các đơn vị Bảo tàng của Bộ VHTTDL (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh) đã tổ chức triển lãm, trưng bày các hiện vật lịch sử, tranh ảnh có nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính. Đặc biệt là Bảo tàng Hồ Chí Minh thường xuyên nghiên cứu, trưng bày các hiện vật, các tư liệu, tài liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cục Văn hóa cơ sở đã tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. Cuộc thi được phát động từ ngày 07/10 đến hết ngày 20/10/2020 và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sĩ chuyên nghiệp cũng như không chuyên trên cả nước. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 320 tranh của 195 họa sỹ thuộc 47 tỉnh, thành phố tham gia dự thi. Ngày 29/12/2020, Bộ VHTTDL đã tổ chức trao giải thưởng gồm: 3 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 1 giải phong trào cho đơn vị vận động được nhiều tác giả tham gia cuộc thi.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong thời gian tiếp theo, Bộ VHTTDL đưa ra một số giải pháp sau:

(1) Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong tham mưu, đề xuất giải pháp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

(2) Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động đối với công tác PCTN, đồng thời phát huy vai trò của công chức, viên chức, người lao động, nhất là đảng viên, trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN có hiệu quả.

(3) Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong việc chỉ đạo, triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể để đạt hiệu quả cao hơn.

(4) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kĩ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.