Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

21/04/2022  / 3035 lượt xem

Ngày 24/01/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 278/KH-BVHTTDL về kế hoạch công tác phòng, chng tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022. Sau đây là các nội dung của Kế hoạch:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về PCTN, tiêu cực nhất là các Kết luận, chỉ đạo của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai công tác PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị theo các Chương trình, Kế hoạch triển khai công tác PCTN, tiêu cực của Bộ VHTTDL.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ VHTTDL trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Ngành.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực, trong đó xác định phòng ngừa là chính.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực để kịp thời xử lý đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng, tiêu cực gây ra.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

- Tăng cường nhận thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCTN, tiêu cực; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác này.

- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực phải bám sát chỉ đạo của Bộ VHTTDL tại kế hoạch này, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

Về đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL.

Về hình thức tuyên truyền, phổ biến: Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp (tổ chức hội nghị; thông qua các cuộc họp, giao ban; báo, tạp chí, trang thông tin điện tử; các cuộc thi nghệ thuật, thi tìm hiểu pháp luật; biểu diễn nghệ thuật;… ). Khuyến khích sự sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Thời gian: Năm 2022.

3. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực:

- Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong quản lý tài chính, sử dụng tài sản công, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Ban hành và công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ; triển khai thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm đảm bảo liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định về tặng quà và nhận quà tặng; thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Triển khai thực hiện Quyết định số 1922/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2019 Quy định Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; xây dựng và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị; thực hiện và công khai kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập khi có các căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a) Công tác tự kiểm tra nội bộ: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra ít nhất một lần trong năm.

b) Công tác thanh tra gắn với đu tranh PCTN

Công tác thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật (nếu có); kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra cần phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.

c) Công tác giải quyết khiếu nại, t cáo hành vi tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chủ động, trực tiếp giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại cơ sở theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm không để đơn thư vượt cấp.

d) Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các tập thể và cá nhân thực hiện chưa nghiêm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2022 để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể tại: Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ ngày 21/6/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quyết định số 2491/QD-BVHTTDL ngày 16/7/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ ngày 19/7/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 108-CV/BCSĐ ngày 22/7/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 06/3/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Thanh tra Bộ

- Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2.2. Văn phòng Bộ

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; theo dõi, tổng hợp các yêu cầu giải trình và việc thực hiện trách nhiệm giải trình của Bộ.

2.3. Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

2.4. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý của Bộ. Đảm bảo thực hiện có chất lượng công tác kiểm tra, phê duyệt quyết toán tài chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2.5. Vụ Pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực của Bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

2.6. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật Biểu diễn; Cục Văn hóa cơ sở

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật có nội dung, chủ đề về PCTN, tiêu cực, đồng thời dẫn các đơn vị nghệ thuật thuộc bộ, địa phương tổ chức các hoạt động nghệ thuật có nội dung, chủ đề về PCTN.

2.7. Vụ Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL.

2.8. Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ

Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy, triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2.9. Các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ

Chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền, đấu tranh PCTN, tiêu cực thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

2.10. Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử và các báo, tạp chí, website của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Chủ động xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Chế độ thông tin báo cáo

a) Về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện: Chậm nhất ngày 20/02/2022 các cơ quan, đơn vị phải ban hành kế hoạch công tác PCTN năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình và gửi về Thanh tra Bộ để tng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

b) Về công tác báo cáo định kỳ:

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo Quý 1, 06 tháng, 09 tháng và báo cáo năm về Thanh tra Bộ, cụ thể:

- Báo cáo quý I: Trước ngày 10/3/2022.

- Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/6/2022.

- Báo cáo 09 tháng: Trước ngày 10/9/2022.

- Báo cáo năm 2022: Trước ngày 10/12/2022.

cVề đề cương báo cáo

Theo Mu báo cáo số 03 và Biểu mẫu phụ lục số liệu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao các nhiệm vụ cụ thể tại các Chương trình, Kế hoạch công tác PCTN của Bộ VHTTDL báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao lồng ghép cùng báo cáo công tác PCTN định kỳ.