Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12/11/2021  / 137 lượt xem

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________________________________________

 

Số: 4817/KH-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

I. MỤC TIÊU, YÊN CẦU

1. Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tăng cường kỷ luật, kỳ cương hành chính và thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

- Cải cách mạnh mẽ quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm tạo cải thiện một bước môi trường đầu tư kinh oanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí tuân thủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hoá thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản; rà soát thống kê, công bố công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

- Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo sự quản lý điều hành thông suốt, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ có trình độ và năng lực, bản lĩnh chính trị và đạo đức để đáp ứng yêu cầu công việc và thực thi nhiệm vụ hiệu quả.

- Thực hiện kế hoạch tài chính năm, dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức công vụ, kỹ năng và hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức toàn ngành; giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đúng và đầy đủ về cải cách hành chính, nắm bắt được quyền và nghĩa vụ khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan.

2. Yêu cầu

- Gắn kết cải cách hành chính với việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của Bộ.

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính đảm bảo đạt kết quả tốt, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Gắn kết quả đánh giá, phân loại chỉ số cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá phân loại cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan.

- Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, ưu điểm, kết quả đạt được trong cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; chủ động học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị để áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Bộ.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Xây dựng Chương trình xây dựng thông tư năm 2021 của Bộ; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng thông tư đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật đồng thời tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021, Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

- Công thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và công khai, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân, thông qua đó tiếp nhận các phản ánh về các quy định hành chính, thủ tục hành chính không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước để kịp thời, chủ động đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh/thành phố.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Nghiên cứu, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Xây dựng các văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm và định mức biên chế công chức, số lượng người làm việc ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

- Xâ dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của viên chức theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ; Nội dung và hình thức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

- Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công

- Xây dựng Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Xây dựng 05 Thông tư:

+ Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

+ Thông tư quy định chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với các cơ sở, doanh nghiệp du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép.

+ Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng với các cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thay thế Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

+ Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngà 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tiếp tục triển khai và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 tại Quyết định số 1224/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử liên thông 4 cấp hành chính.

- Triển khai ứng dụng chứng thư số trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 4515/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2018.

- Du trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ VHTTDL vận hành ổn định, đảm ảo an toàn thông tin; nâng cao tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trên hệ thống DVC mức độ 3, 4 tại các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tăng cường sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến thống nhất trong quá trình giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ.

- Tiếp tục triển khai vận hành và nâng cao hiệu quả cổng thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị.

- Xây dựng Đề án chuyển đổi số.

- Tiếp tục công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo nội dung và thời hạn theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, của lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị đối với công tác cải cách hành chính.

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2021 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiến độ, thời gian và hiệu quả.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ; đồng thời có chế độ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính.

- Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

- Khảo sát công tác cải cách hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh/thành phố.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính ở trong và ngoài nước.

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, Hội nghị, Hội thảo về công tác cải cách hành chính của Bộ.

- Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ.

- Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Bộ Nội vụ phân công.

8. Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

* Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê bình những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn, gây khó khăn cho công dân, tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân.

* Hình thức tuyên truyền

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các Trang thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Thông qua hình thức tổ chức các Lớp Tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

- Tổ chức tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2021.

- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế lên Cổng thông tin điện tử của Bộ, chuyên trang cải cách hành chính của Bộ.

- Đưa nội dung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ, các đơn vị chủ động triển khai xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị mình.

- Định kỳ báo cáo công tác cải cách hành chính quý I, 6 tháng, quý III và năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp chung, báo cáo Bộ trưởng và gửi Bộ Nội vụ.

- Căn cứ vào Quyết định giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021, các đơn vị chủ động cân đối nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được phân công.

2. Văn phòng Bộ

- Là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, đề xuất giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ hằng năm.

- Hướng dẫn và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ hằng quý, 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất gửi Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính.

- Tham mưu và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Căn cứ các quy định hiện hành và trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Vụ Pháp chế

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện nội dung cải cách thể chế.

4. Thanh tra Bộ

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện nội dung cải cách tài chính công của Bộ.

7. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện đổi mới quản lý tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015.

8. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ hằng năm.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động cải cách hành chính của Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ.

Căn cứ vào Kế hoạch, các đơn vị được phân công chủ động và phối hợp thực hiện công việc được giao, đảm bảo đúng tiến độ, các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 4817/KH-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

TT

Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian

thực hiện

I

Cải cách thể chế

 

1

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

1.1. Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2021

2

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch và công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, hợp nhất các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ.  

2.1. Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

2.2. Báo cáo kết quả rà soát văn bản được xây dựng, chỉ rõ những văn bản nào đã hết hiệu lực, văn bản chồng chéo, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kết quả hợp nhất văn bản. 

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2021

             
 

TT

Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Thời gian

thực hiện

3

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3.1. Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

3.2. Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2021

3.3. Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2021

4

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

4.1. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2021.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

4.2. Báo cáo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2021.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2021

5

Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ năm 2020

 Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ pháp chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

6

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

6.1. Ban hành Kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

6.2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2021

7

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

Báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2021

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2021

II

Cải cách thủ tục hành chính

 

1

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

1.1. Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

1.2. Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2021

2

Rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC

2.1. Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Tháng 12/2020

2.2. Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2021 hoặc báo cáo kết quả rà soát TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Tháng 12/2021

2.3. Cập nhật, công bố, niêm yết công khai TTHC theo quy định của Chính phủ

- Văn phòng Bộ

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

2.4. Rà soát, đánh giá TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Năm 2021

2.5. Rà soát, đánh giá TTHC theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Năm 2021

3

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ

Các phản ánh, kiến nghị về TTHC của cá nhân, tổ chức được xử lý, giải quyết kịp thời

 

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

Năm 2021

4

Xây dựng và công bố Bộ TTHC chuẩn hóa năm 2021 của Bộ

Bộ TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Năm 2021

5

Tham vấn phương án đơn giản hóa TTHC

Tọa đàm

Văn phòng Bộ

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch

Quý III/2021

6

Kiểm tra, khảo sát công tác Kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các đơn vị thuộc Bộ và một số tỉnh/thành phố

Thông báo kết luận kiểm tra, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực văn hóa, thể theo và du lịch

Văn phòng Bộ

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Các đơn vị sự nghiệp của Bộ VHTTDL

- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch

Năm 2021

7

Tiếp tục triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

6.1. Rà soát, công bố công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Văn phòng Bộ

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch

Năm 2021

6.2. Kết nối mạng thông tin với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để phục vụ tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

Năm 2021

6.3. Tập huấn cho nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

Năm 2021

8

Triển khai Đề án 896

8.1. Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

8.2. Triển khai Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/7/2017 của Chính Phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

Năm 2021

8.3. Tổ chức các cuộc họp triển khai thực hiện Đề án, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

Năm 2021

8.4. Báo cáo thực hiện Đề án năm 2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2021

III

Cải cách tổ chức bộ máy

 

1

Nghiên cứu, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

2

Giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

3

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng

 6/2021

4

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Quyết định, Báo cáo kết quả kiểm tra

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

5

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 10/2021

IV

Cải cách công vụ

 

1

Tổng kết thực hiện 05 Thông tư liên tịch quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Hội nghị - Hội thảo

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

2

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Thông tư

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

3

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch

Thông tư

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

4

Rà soát, bổ sung, thay thế các quy chế, quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

5

Tiếp tục triển khai, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án về chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27/NQ-TW

Báo cáo

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

V

Cải cách tài chính công

 

1

Xây dựng Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

2

Xây dựng thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Thông tư

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

3

Xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

4

Xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với các cơ sở, doanh nghiệp du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép

Thông tư

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

5

Xây dựng Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng với các cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thay thế Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thông tư

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

6

Xây dựng Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Thông tư

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

7

Tiếp tục triển khai Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Báo cáo

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

8

Tiếp tục triển khai và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

9

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Báo cáo

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

VI

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

 

1

Duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tiếp tục kiện toàn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện ISO

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Năm 2021

2

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ năm 2021

2.1. Triển khai Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ năm 2021

- Trung tâm Công nghệ thông tin

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin 2021

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2021

3

Xây dựng Đề án chuyển đổi số

Báo cáo

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

4

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động cải cách hành chính của Bộ

Duy trì trang tin chuyên đề cải cách hành chính và duy trì, cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan

- Trung tâm Công nghệ thông tin

- Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

5

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 tại Quyết định số 1224/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dịch vụ hành chính công ở mức độ 3, 4 được thực hiện

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

VII

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

 

1

Ban hành, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

1.1. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

1.2. Tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý

I/2021

2

Xây dựng đề cương, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Quyết định

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý

I/2021

3

Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Quyết định, Báo cáo, tổ chức các cuộc họp

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

4

Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

4.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Vụ, Cục, Tổng cục và tương đương và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ)

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3-9/2021

4.2. Kiểm tra công tác cải cách hành chính theo chương trình của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3-9/2021

4.3. Khảo sát công tác cải cách hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý II, III/20201

5

Thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2020

3.1. Tổ chức họp, tọa đàm triển khai tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 02/2021

3.2. Tổ chức tuyên truyền về Chỉ số cải cách hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

3.3. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

6

Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Giao ban định kỳ cán bộ đầu mối cải cách hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

7

Thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

5.1. Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

5.2. Tọa đàm về cải cách hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 8/2021

7.3. Hội nghị - Hội thảo tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

7.4. Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Các đơn vị sự nghiệp của Bộ;

- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL

Quý III/2021

7.5. Cung cấp tin, bài cho chuyên mục cải cách hành chính, kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

6

Dịch tài liệu về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

Tài liệu

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

7

Khảo sát, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại nước ngoài

Quyết định

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 10/2021