Hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển

13/04/2021  / 72 lượt xem

Ngày 12/4/2021, Vụ Pháp chế- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có Công văn số 155/PC giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên). Đến nay, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển đối với 185/271 đề mục trên tổng số 45 chủ đề của Bộ pháp điển, trong đó nội dung pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc chủ đề số 8 “Dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới” và chủ đề số 41 “Văn hóa, thể thao, du lịch”.

Để đảm bảo phát huy giá trị sử dụng của Bộ pháp điển, các cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng miễn phí Bộ pháp điển điện tử đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx). Hiện nay, Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử.