Hội nghị các đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

28/12/2021  / 491 lượt xem

Ngày 22/12/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị các cơ quan đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện của 58 cơ quan, bộ, ban, ngành, đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, các đơn vị đầu mối đã chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, như: Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm; tham mưu xây dựng các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; nhiều đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc đã đề xuất Ban cán sự đảng ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai hiệu quả kế hoạch tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương phục vụ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì tổ chức; tham mưu kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị (Trưởng Ban chỉ đạo là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức); chú trọng tham mưu, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN trong nội bộ cơ quan; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn công tác PCTN; các đơn vị đầu mối tích cực phối hợp với đơn vị chức năng trực thuộc cơ quan, tổ chức xây dựng, tham mưu ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quản lí tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; chủ trì tham mưu các văn bản đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án liên quan đến công tác PCTN theo phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị...

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, như: Một số đơn vị đầu mối còn chậm tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xây dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác PCTN của nhiệm kỳ hoặc theo từng năm; công tác tham mưu, đề xuất của một số đơn vị đầu mối chưa chủ động, kịp thời; việc triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN còn chậm; chưa chủ động, còn lúng túng trong việc tham mưu, đề xuất kiểm tra, thanh tra nội bộ về PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

 

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của các đơn vị đầu mối kể từ khi thực hiện theo hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động tham mưu, giúp việc về công tác PCTN, tiêu cực. Đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, như: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để từng bước khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lí kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng; Ban Tổ chức Trung ương, Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về thẩm quyền xác minh, kiểm soát đánh giá việc kê khai tài sản thu nhập và xử lí cá nhân kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, về cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản đối với cán bộ, công chức thuộc hệ thống các cơ quan của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc về công tác PCTN, tiêu cực, kiểm tra và đôn đốc công tác thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các đoàn công tác có liên quan và nâng cao thẩm quyền cho cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan chuyên trách PCTN từ Trung ương đến cơ sở, có cơ chế để nhân dân tham gia giám sát trong công tác PCTN, tiêu cực...

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan đầu mối trong tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan đầu mối tham mưu, giúp việc tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức và người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020; tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, xây dựng, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt, chất lượng, hiệu quả Chương trình/Kế hoạch về công tác PCTN, tiêu cực hằng năm; chủ động đề xuất xây dựng và thực hiện kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chỉ đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nội bộ để khắc phục sơ hở, bất cập phòng ngừa tham nhũng; chủ động, theo dõi nắm tình hình giúp cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ theo Chương trình/Kế hoạch đã đề ra và quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; thực hiện tốt việc tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến tham nhũng; đề xuất cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu xử lí nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ khi bị phát hiện; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo công tác PCTN theo Hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Nội chính Trung ương…

(Nguồn: noichinh.vn)