Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

06/04/2021  / 482 lượt xem

Ngày 08/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ kí ban hành Quyết định số 70/QĐ-TTg công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 được thay thế bởi 04 thủ tục hành chính sau đây:

(1) Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập;

(2) Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập;

(3) Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình;

(4) Thủ tục thực hiện việc giải trình.

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện thông qua 04 bước, cụ thể: (1) Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và hướng dẫn việc kê khai; (2) thực hiện việc kê khai; (3) Tiếp nhận, quản lí, bàn giao bản kê khai; (4) Công khai bản kê khai.

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện thống qua 06 bước, gồm: (1) Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Quyết định xác minh và thành lập Tổ xác minh; (2) Tổ xác minh yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình; (3) Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; (4) Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập; (5) Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; (6) Công khai xác minh tài sản, thu nhập.

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình gồm 03 bước: (1) Người yêu cầu giải trình gửi văn bản yêu cầu giải trình hoặc trực tiếp đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải trình; (2) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải trình tiếp nhận yêu cầu giải trình khi đáp ứng các điều kiện tại các Điều 4 và 5 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; (3) Người có trách nhiệm giải trình thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu giải trình về việc giải quyết hoặc không giải quyết và nêu rõ lí do.

Thủ tục thực hiện việc giải trình được thực hiện qua 04 bước: (1) Thu thập, xác minh thông tin có liên quan; (2) Làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ những nội dung có liên quan khi thấy cần thiết; (3) Ban hành văn bản giải trình; (4) Gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu giải trình.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ.