CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÍ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

14/10/2022  / 64 lượt xem

Ngày 23/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lí đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lí đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lí đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lí kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lí bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định của Nghị định và pháp luật khác có liên quan. Cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng, quản lí tập trung tại Thanh tra Chính phủ và được tổ chức cập nhật, khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp nhằm phục vụ công tác quản lí nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nghị định quy định nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lí, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia và những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lí, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lí đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ Bảo đảm phù hợp với khung kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật, công nghệ thông tin.

+ Bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng thẩm quyền, mục đích theo quy định của pháp luật.

+ Bảo đảm việc quản lí, vận hành chặt chẽ, an toàn, ổn định và thông suốt.

- Những hành vi bị nghiêm cấm:

+ Cố ý không cập nhật hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu không đầy đủ, không chính xác; làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu.

+ Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu.

+ Khai thác, sử dụng, tiết lộ thông tin trong cơ sở dữ liệu trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin để trục lợi.

+ Phá hủy, phá hoại, làm hư hỏng hoặc hủy hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định cụ thể một số nội dung về xây dựng, quản lí, khai thác cơ sở dữ liệu và giao trách nhiệm các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, người có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân, xử lí đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2022.