Thanh tra hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Bình Dương

28/07/2021  / 237 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTr ngày 08/4/2021 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch tại tỉnh Bình Dương, từ ngày 19/4/2021 đến ngày 21/4/2021, Thanh tra Bộ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra 9 cơ sở (trong đó 2 Ban quản lí di tích; 3 doanh nghiệp kinh doanh hoạt động sân golf; 2 doanh nghiệp, 2 chi nhánh kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch).

Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa

Trong 2 di tích được kiểm tra, 1 di tích được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, 1 di tích được xếp hạng di tích lịch sử và nghệ thuật cấp quốc gia. Cả 2 di tích đã thành lập Ban quản lí.

Về công tác bảo vệ, giữ gìn di tích: Các yếu tố gốc của di tích được giữ gìn nguyên trạng; bao quanh di tích có tường rào kiên cố và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai.

Về công tác tu bổ, tôn tạo di tích: Các di tích đã thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo một số hạng mục trong di tích. Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia hoặc vốn xã hội hoá. Quy trình, thủ tục hồ sơ tu bổ, phục hồi di tích được thực hiện theo quy định pháp luật. Các di tích tiến hành xử lí chống mối mọt định kì.

Về công tác tổ chức lễ hội, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể: Việc tổ chức lễ hội được các ban ngành tại địa phương phối hợp đảm bảo hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Các di tích đã chủ động hạn chế tập trung đông người, thực hiện việc bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi vào di tích; tổ chức phun khử khuẩn trong khuôn viên di tích.

Tồn tại: Vẫn còn hiện tượng tiếp nhận công đức bằng hiện vật; để đồ không phải đồ thờ tự bên trong khu nội tự; chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong thẩm định hồ sơ dự toán - thiết kế thi công dự án tu bổ, phục hồi di tích.

Việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Bốn cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đã bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Trong quá trình hoạt động, các cơ sở đã đăng kí xếp hạng, xếp hạng lại theo quy định pháp luật; duy trì cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận; gắn biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; công khai nội quy, giá cả dịch vụ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lí chất thải; niêm yết nội quy bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực theo dõi tình hình môi trường.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Các cơ sở đo thân nhiệt khách đến; bố trí phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở; niêm yết bảng thông tin hướng dẫn an toàn, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi đón tiếp; tại các khu vực công cộng, khu vực dịch vụ, nhân viên đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

Tồn tại: 3 cơ sở chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động bơi và thể dục thể hình (các cơ sở này đang làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp); 4 cơ sở chưa báo cáo hiện trạng môi trường hằng năm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT.

Việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao

Các sân golf có bản đồ mô tả một số vị trí chính của sân; có cờ, còi và biển báo hiệu đánh dấu các mốc khoảng cách; có hệ thống chống sét.

Nhân viên chuyên môn của các sân golf có Giấy chứng nhận do Hiệp hội Golf Việt Nam cấp.

Các sân golf có nội quy; có khu vực thay đồ, nhà vệ sinh; nơi để đồ dùng cho người tập.

Tồn tại: Một cơ sở chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động golf (đang làm hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp).

Thanh tra Bộ kiến nghị các cơ sở được thanh tra khắc phục kịp thời các tồn tại, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.